Polityka prywatności

Polityka prywatności – informacje o przetwarzaniu danych.

 1. Administratorem Danych Osobowych w serwisie internetowym ultrafacet.pl jest Bartłomiej Pietrasz Konsulting, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7542746834, adres e-mail: pomoc@ultrafacet.pl, adres strony www.ultrafacet.pl.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasz firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. W naszym Serwisie zbieramy następujące informacje, w tym dane osobowe:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko,
  3. adres IP urządzenia,
  4. miejsce zamieszkania – kraj, województwo, miejscowość.
 5. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 8 poniżej.
 6. Adres IP urządzenia, o którym mowa w pkt. 5 lit. c powyżej, to informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane przez administratora w Serwisie w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Podanie danych, o których mowa w pkt. 5 powyżej, jest konieczne w następujących przypadkach:
  1. w celu korzystania z usług dostępnych w naszym Serwisie, w tym w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem, jak również dopasowywania, analizowania i udoskonalania usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich świadczenia,
  2. w celu rejestracji Państwa w naszym bazie poprzez założenie konta, co jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszym bazie, aby ułatwić Państwu korzystanie z usług w ramach naszym Serwisu,
  3. w celu umożliwienia kontaktu w związku ze świadczonymi usługami,
  4. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 8. Nasz Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach w naszym Serwisie bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 9. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 10. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 8 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 11. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 12. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  – art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, z uwzględnieniem pkt. 8 powyżej,
  – art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest tworzenie danych statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem adresów IP urządzeń, o których mowa w pkt. 7 powyżej, oraz ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń do czasu ich przedawnienia,
  – art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach – w przypadku świadczenia usługi newslettera.
 13. Część z Państwa danych osobowych mogą być kwalifikowane jako szczególne kategorie danych osobowych (tzw. dane wrażliwe). W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podstawą przetwarzania danych wrażliwych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj. Państwa wyraźna zgoda na przetwarzanie takich danych w celach, o których mowa w pkt. 8 powyżej.
 14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszym firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis,
  2. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu.
 15. Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych w rozumieniu RODO. W takiej sytuacji zastosowanie ma art. 22 ust. 2 RODO z uwzględnieniem podstaw przetwarzania, o których mowa w pkt. 13 powyżej, przy czym w przypadku danych wrażliwych, o których mowa w pkt 14 powyżej, podstawą przetwarzania jest Państwa wyraźna zgoda.
 16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO – Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane, określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np. podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności; Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi dysponuje,
  2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
   – cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
   – podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszym firmy,
   – wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
   – Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
   – konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
   – dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszym firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasz firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
   – kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, lub
   – uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
   – złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu, lub
   – Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa; w szczególności prawo do sprzeciwu przysługuje wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego (np. subskrypcja newslettera),
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 17. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 18. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisu, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:pomoc@ultrafacet.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
 19. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 20. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. Korzystając z Serwisu ultrafacet.pl Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podstawą przetwarzania jego danych osobowych w Serwisie ultrafacet.pl jest przede wszystkim realizacja zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz innych właściwych przepisów o ochronie danych osobowych.
 22. W celu realizacji usługi Newslettera, Użytkownik musi wyrazić uprzednią zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę (złożyć sprzeciw) na otrzymywanie Newslettera, przy czym takie wycofanie zgody (złożenie sprzeciwu) nie ma mocy wstecznej.

 

Do góry

VII. Polityka prywatności – pliki cookies.

 1. Przy korzystaniu z Serwisu ultrafacet.pl prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu ultrafacet.pl.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie ultrafacet.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu ultrafacet.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis ultrafacet.pl wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

  Konieczne do działania stron

  Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu ultrafacet.pl, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

   

   

  Poprawiające wydajność

  Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu ultrafacet.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu ultrafacet.pl.

   

   

  Poprawiające funkcjonalność

  Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

   

   

  Reklamowe

  Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

 5. Korzystając z Serwisu ultrafacet.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z ultrafacet.pl zaufanych podmiotów trzecich takich jak np. Google LLC, Facebook, Stroer Media oraz YieldRider, a także od firm realizujących w Serwisie ultrafacet.pl targetowane kampanie reklamowe na zlecenie ww. podmiotów, tj: RTB House S.A., PubMatic Inc., District M Inc., BusinessClick Sp. z o.o. , Sarigato Sp.z.o.o., Netsprint S.A., Gemius SA, Adform A/S, AppNexus Inc, Internet BillBoard a.s., Meetrics GmbH, Sizmek Technologies, Inc., The Rubicon Project. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów trzecich.
 6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z ultrafacet.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu ultrafacet.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu ultrafacet.pl.

 

>