Regulamin

Regulamin świadczenia usług, polityka prywatności i cookies serwisu ultrafacet.pl


Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług ultrafacet.pl;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług ultrafacet.pl świadczonych przez ultrafacet oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 3. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przez Serwis ultrafacet.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy ultrafacet a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 4. ultrafacet.pl – nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez ultrafacet na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 5. Serwis ultrafacet.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: ultrafacet.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której ultrafacet świadczy Użytkownikom usługi ultrafacet.pl;
 6. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług ultrafacet.pl w wybranym okresie;

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez Serwis ultrafacet.pl świadczonych przez ultrafacet na rzecz Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu ultrafacet.pl jest Bartłomiej Pietrasz Konsulting, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7542746834, REGON: 160055971, adres e-mail: pomoc@ultrafacet.pl, adres strony www.ultrafacet.pl.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług ultrafacet.pl.
 4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług ultrafacet.pl oraz wygląd i treść Serwisu ultrafacet.pl, stanowią własność ultrafacet i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez ultrafacet na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. ultrafacet co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu ultrafacet.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których majątkowe prawa autorskie takie przysługują ultrafacet.
 5. ultrafacet informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi ultrafacet.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy ultrafacet a Użytkownikiem. ultrafacet zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie ultrafacet.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 6. ultrafacet zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu ultrafacet.pl może być utrudniony lub niemożliwy, ultrafacet zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie ultrafacet.pl treści w postaci: informacji, komentarzy, recenzji lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Ogólne warunki korzystania z usług ultrafacet.pl określają postanowienia pkt V lit. C Regulaminu.
 9. Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt V lit. B ust. 3 Regulaminu Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik składa ultrafacet oświadczenie o odstąpieniu od umowy  pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@ultrafacet.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownikowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym ultrafacet otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami.
 10. Usługi odpłatne i nieodpłatne świadczone są drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.

Do góry

II. Warunki świadczenia usług ultrafacet.pl.

A. Warunki techniczne.

 1. Dla korzystania z usług ultrafacet.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
  5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 4 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;
  7. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  8. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 2. ultrafacet informuje, iż korzystanie z usług ultrafacet.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług ultrafacet.pl.

B. Warunki formalne.

 1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie,
  2. która zaakceptowała Regulamin.
 2. Niektóre z usług ultrafacet.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. posiadają konto w Serwisie ultrafacet.pl, zalogowali się do swojego konta w Serwisie ultrafacet.pl,
  2. opłacili poszczególne usługi ultrafacet.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony

C. Ogólne warunki korzystania z usług ultrafacet.pl.

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać ultrafacet wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których ultrafacet ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług ultrafacet.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie ultrafacet.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie ultrafacet.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie ultrafacet.pl do używania osobom trzecim.
 4. Usługi ultrafacet.pl świadczone przez ultrafacet przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług ultrafacet.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług Serwisu ultrafacet.pl nie wolno:
  1. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa ultrafacet lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
   • • definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
   • publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
   • publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
   • publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
  2. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług ultrafacet.pl
  3. ultrafacet zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania publikacji Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl obejmujących materiały lub treści o charakterze bezprawnym lub naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
  4. Dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług ultrafacet.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także zaprzestania świadczenia usług nieodpłatnych.
  5. ultrafacet zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług ultrafacet.pl, nie obciążają ultrafacet.

III Usługi ultrafacet.pl świadczone nieodpłatnie.

 1. Usługami ultrafacet.pl świadczonymi Użytkownikowi przez ultrafacet nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez ultrafacet w Serwisie ultrafacet.pl, które nie stanowią usług świadczonych odpłatnie.
 2. ultrafacet zastrzega, iż korzystanie z części usług ultrafacet.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie ultrafacet.pl.

 

IV. Usługi ultrafacet.pl świadczone odpłatnie.

A. Zakres usług ultrafacet.pl świadczonych odpłatnie.

 1. Użytkownik korzystający z usług ultrafacet.pl świadczonych przez ultrafacet odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług ultrafacet.pl świadczonych nieodpłatnie.
 2. Usługami ultrafacet.pl świadczonymi Użytkownikowi przez ultrafacet odpłatnie są:
  1. System Sigma Internet

B. Warunki korzystania z usług ultrafacet.pl świadczonych odpłatnie.

 1. ultrafacet zastrzega, iż korzystanie z usług ultrafacet.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
  1. Oświadczenia, czy wyraża zgodę na świadczenie usług przez ultrafacet poprzez dostarczanie Użytkownikowi treści o charakterze cyfrowym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 2. Na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnej usługi ultrafacet.pl z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez ultrafacet o utracie prawa odstąpienia od Umowy. Jedynym odstępstwem od tego punktu jest sytuacja, gdy ultrafacet.pl da dobrowolną gwarancję i realizuje ją w swojej własnej dyskrecji. 

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług ultrafacet.pl.

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług ultrafacet.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty za produkt

D. Opłaty.

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług ultrafacet.pl jest zapłata za produkt.

E. Gwarancja skuteczności.

 1. ultrafacet może oferować dodatkową gwarancję zwrotu pieniędzy na warunkach określonych w poszczególnych ofertach dostępnych przy każdym z oferowanych produktów.

F. System Sigma Internet Reklamacje i Zwroty

 1. UltraFacet oferuje dobrowolną, 14 dniową gwarancję satysfakcji na System Sigma Internet na zasadach opisanych w punkcie 2 poniżej. Ta gwarancja jest odrębna od statutowych praw klienta.
 2. Jeżeli klient nie jest usatysfakcjonowany z Systemu Sigma Internet, to może ubiegać się o zwrot pełnej kwoty którą za niego zapłacił. W tym celu klient musi obejrzeć pełne 2 tygodnie kursu oraz wykonać wszystkie ćwiczenia oraz zadania zawarte w kursie i przed upływem 14 dni od zakupu, napisać e-mail na adres pomoc@ultrafacet.pl z informacją, że chciałby otrzymać zwrot pieniędzy za System Sigma Internet. Klient zostanie poproszony o przesłanie e-mailem dowodów na wykonanie wszystkich ćwiczeń z kursu, tj 1) 3 swoje zdjęcia przed/po które zostały przerobione w programie graficznym według instrukcji z kursu (twarz może być zasłonięta, ale musi być jednoznacznie widoczne, że klient przerobił i poprawił swoje zdjęcia według instrukcji z kursu) 2) Wypełniony dokument „Alchemia atrakcyjnych zdjęć” z odpowiedziami na wszystkie pytania 3) Wypełniony dokument „Projekt Twojego atrakcyjnego profilu” z odpowiedziami na wszystkie pytania, 4) Wypełniony dokument „Mechanizmy działania rzeczywistości” z odpowiedziami na wszystkie pytania , 5) Wypełniony dokument „Mechanizmy działania rzeczywistości” z odpowiedziami na wszystkie pytania , 6) Wypełniony dokument „Twoja maszyna” z odpowiedziami na wszystkie pytania, 7) Wypełniony dokument „Rozwój osobowości” z odpowiedziami na wszystkie pytania, 8) Wypełniony dokument „Psychologia kobiet” z odpowiedziami na wszystkie pytania, 9) Wypełniony dokument „Droga rozwoju” z odpowiedziami na wszystkie pytania , 10) Wypełniony dokument „Plan działania” z odpowiedziami na wszystkie pytania 11) Zrzut ekranu swojego profilu na portalu lub aplikacji randkowej stworzonego według instrukcji kurs zawierającego minimum 3 zdjęcia. Wszystkie wymienione dokumenty i ćwiczenia muszą zostać w pełni wykonane, a dowody na ich wykonanie przesłane na adres działu wsparcia klienta, żeby żądanie o zwrot pieniędzy zostało uznane. Gdy cała dokumentacja zostanie poprawnie przesłana, klient otrzyma zwrot całej zapłaconej kwoty za System Sigma Internet w taki sam sposób, w jaki go opłacił.

V. Pliki cookies.

 1. Przy korzystaniu z Serwisu ultrafacet.pl prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu ultrafacet.pl.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie ultrafacet.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu ultrafacet.pl. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis ultrafacet.pl wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

  Konieczne do działania stron

  Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu ultrafacet.pl, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

   

   

  Poprawiające wydajność

  Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu ultrafacet.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu ultrafacet.pl.

   

   

  Poprawiające funkcjonalność

  Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

   

   

  Reklamowe

  Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

 5. Korzystając z Serwisu ultrafacet.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z ultrafacet.pl zaufanych podmiotów trzecich takich jak np. Google LLC, Facebook, Stroer Media oraz YieldRider, a także od firm realizujących w Serwisie ultrafacet.pl targetowane kampanie reklamowe na zlecenie ww. podmiotów, tj: RTB House S.A., PubMatic Inc., District M Inc., BusinessClick Sp. z o.o. , Sarigato Sp.z.o.o., Netsprint S.A., Gemius SA, Adform A/S, AppNexus Inc, Internet BillBoard a.s., Meetrics GmbH, Sizmek Technologies, Inc., The Rubicon Project. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych tych podmiotów trzecich.
 6. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z ultrafacet.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu ultrafacet.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu ultrafacet.pl.

 

VI. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie ultrafacet.pl.

A. Zablokowanie usług w Serwisie ultrafacet.pl.

 1. ultrafacet może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług ultrafacet.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin, pomimo uprzedniego wezwania do zaniechania naruszeń.
 2. W zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia w przypadku bezskutecznego wezwania do zaniechania naruszeń, ultrafacet może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług ultrafacet.pl, a Użytkownik w przypadku utraty dostępu do płatnych i opłaconych usług będzie mógł uzyskać zwrot części opłaconej usługi w wysokości proporcjonalnej do czasu blokady.
 3. Odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi ultrafacet.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez ultrafacet, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie ultrafacet.pl.

 1. ultrafacet zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż ultrafacet może zablokować konto Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ultrafacet konta Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług ultrafacet.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez ultrafacet konta Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu, jednak Użytkownik w przypadku utraty dostępu do płatnych i opłaconych usług będzie mógł uzyskać zwrot części opłaconej usługi w wysokości proporcjonalnej do czasu blokady.
 4. ultrafacet zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez ultrafacet, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie ultrafacet.pl.

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie ultrafacet.pl.
 2. ultrafacet zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż ultrafacet może usunąć konto Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
  1. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie ultrafacet.pl,
  3. Użytkownik nie korzystał z Serwisu ultrafacet.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl powoduje utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie ultrafacet.pl stanowi:
  1. wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług ultrafacet.pl,
  2. rozwiązanie przez Użytkownika Umowy o świadczenie odpłatnych usług ultrafacet.pl na zasadach określonych przepisem art. 746 kodeksu cywilnego
 5. Usunięcie przez ultrafacet zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie ultrafacet.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług ultrafacet.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika.

VII System Sigma Internet Raty 6x97zł

 1. Serwis ultrafacet.pl oferuje możliwość zakupu kursu System Sigma Internet na 6 rat. Każda rata wynosi 97zł. Pierwsza rata zostaje opłacona natychmiast. Każda kolejna rata osiąga termin wymagalności spłaty 1 miesiąc po poprzedniej. Bieg terminu wymagalności spłaty rat biegnie indywidualnie dla każdej raty i  nie ustępuje nawet w przypadku nie spłacenia poprzednich rat.
 2. Użytkownik przy opłaceniu pierwszej raty uzyskuje dostęp do Strefy Klienta w której zostaje mu udostępniony kurs System Sigma Internet. Kurs jest podzielony na 5 segmentów. Wraz z pierwszą ratą Użytkownik otrzymuje dostęp do pierwszego segmentu kursu a pozostałe cztery pozostają zablokowane. Każdy kolejny segment zostaje automatycznie odblokowany Użytkownikowi co 30 dni od opłacenia pierwszej raty.
 3. Do zakupu kursu Użytkownik musi użyć karty płatniczej i ultrafacet.pl będzie obciążał ją automatycznie w zgodzie harmonogramem spłat z pkt. 1.  W przypadku gdy automatyczna próba obciążenia karty płatniczej Użytkownika nie powiedzie się, dostęp do całego kursu i wszystkich jego segmentów zostaje wstrzymany do momentu opłacenia wszystkich zaległych rat. Użytkownik otrzyma automatycznie wiadomość e-mail ze specjalnym linkiem poprzez który może ręcznie dokonać płatności za zaległe raty.
 4. Użytkownik kupują kurs System Sigma Internet na 6 rat w wysokości 97zł co miesiąc kupuje cały kurs wraz z jego wszystkimi segmentami i zobowiązuje się do spłaty wszystkich rat. W przypadku nie spłacenia wszystkich rat kurs w całości zostanie zablokowany do momentu spłaty wszystkich rat. W momencie opłacenia wszystkich rat kurs zostanie odblokowany w całości.
 5. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni od opłacenia pierwszej raty skorzystanie z ustawowych oraz rozszerzonych gwarancji zwrotu pieniędzy na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie. Jeśli Użytkownik nie skorzysta ze swojego prawa do zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od opłacenia pierwszej raty to zakup jest uznany za ostateczny, Użytkownik zobowiązuje się do spłaty wszystkich rat w całości i w wymaganym tego czasie zgodnie z harmonogramem z pkt. 1 oraz  Użytkownikowi nie przysługuje już późniejsze prawo do zwrotu pieniędzy bez znaczenia na liczbę opłaconych rat.

 

VIIa Mastermind Mentoring, Mastermind Mentoring Wideo, VIP Lifestyle

 1. Serwis ultrafacet.pl oferuje możliwość zakupu dostępu subskrypcji na udział w grupach Mastermind Mentoring, Mastermind Mentoring Wideo, VIP Lifestyle wg. cennika za każdą z nich która widnieje na stronie internetowej przy zakupie.
 2. Opłata za uczestnictwo jest określona w formie miesięcznej subskrypcji i jest pobierana automatycznie z karty płatnicznej Użytkownika raz w miesiącu w tym samym dniu każdego co pierwsza płatność, każdego następnego miesiąca kalendarzowego tak długo jak Użytkownik jest uczestnikiem jednej lub kilku grup.
 3. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni od przystąpienia do Mastermind Mentoring i/lub Mastermind Mentoring Wideo i/lub VIP Lifestyle na skorzystanie z gwarancji zwrotu pieniędzy Użytkownikowi na jego żądanie zostanie zwrócona kwota opłaconej subskrypcji za pierwszy miesiąc uczestnictwa. Jeśli Użytkownik nie skorzysta ze zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od przystąpienia do jednej lub kilku grup to jego opłata za pierwszy miesiąc jest uznana jako ostateczna i nie podlega już zwrotowi. Każdy kolejny opłacony miesiąc uczestnictwa nie podlega później zwrotom i są one uznane za ostateczne. 
 4. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie ze swojej subskrypcji z jednej lub z kilku grup samodzielnie w Strefie Klienta. Po anulowaniu swojej subskrypcji nie zostanie ona już przedłużona o kolejny miesiąc i karta płatnicza Użytkownika nie będzie już obciążana. Anulowanie swojej subskrypcji w Strefie Klienta jest odpowiedzialnością Użytkownika i każda kolejna opłata która zostanie naliczona za uczestnictwo do momentu w którym Użytkownik sam nie anulował swojej subskrypcji zostaje uznana za ostateczna i nie podlega zwrotom. 
 5. Po anulowaniu swojej subskrypcji lub po nieudanej płatności za kolejny miesiąc Użytkownik traci natychmiast i całkowicie dostęp do wszystkich spotkań, materiałów, przywilejów oraz powtórek związanych z uczestnictwem w każdej z grup.

 

VIII Dostęp do danych i materiałów na UltraFacet.pl

 1. Użytkownik może korzystać ze wszystkich materiałów udostępnianych na ultrafacet.pl które są udostępniane zarówno za darmo jak i za opłatą tak długo jak strona ultrafacet.pl będzie istnieć. W przypadku zamknięcia ultrafacet.pl z jakichkolwiek przyczyn dostęp do materiałów darmowych jak i płatnych do których Użytkownik uzyskał dostęp poprzez witrynę ultrafacet.pl zostanie zamknięty ale ultrafacet.pl przez zamknięciem dostępu powiadomi Użytkownika na minimum 7 dni wcześniej za pomocą wiadomości e-mail i udostępni możliwość zapisania sobie na swoim komputerze materiałów które Użytkownik nabył za opłatą. Po tym czasie gdy ultrafacet.pl zostanie zamknięty Użytkownik straci na zawsze dostęp do wszystkich materiałów poprzez witrynę ultrafacet.pl, nawet tych które nabył za opłatą (dlatego w przypadku zamknięcia ultrafacet.pl sugerujemy Użytkownikowi zapisanie wszystkich nabytych materiałów na swoim komputerze którymi jest zainteresowany)

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin może ulegać z ważnych powodów i z zastrzeżeniem prawa wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika Umowy o świadczenie usług ultrafacet.pl modyfikacjom wynikającym ze zmian:
  1. warunków świadczenia usług ultrafacet.pl,
  2. warunków korzystania z usług ultrafacet.pl,
  3. zmianą funkcjonalności Serwisu ultrafacet.pl
  4. obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie ultrafacet.pl, przy czym ultrafacet poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie ultrafacet.pl o dokonaniu zmian Regulaminu, przy czym Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy o świadczenie usług ultrafacet.pl w terminie jednego miesiąca od otrzymania informacji o dokonaniu zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami ultrafacet.pl na podstawie art. 750 kc przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług ultrafacet.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 5. Regulamin nie przewiduje pozasądowego rozstrzygania sporów. Strony mogą jednak za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu zgodnie wybranemu przez siebie sądowi polubownemu. Dopuszcza się również rozstrzyganie sporów w trybie mediacji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

XI. Dostępność Regulaminu.

Aktualna wersja treści Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego jest zawsze dostępna jest w siedzibie Administratora oraz może zostać przesłana na życzenie użytkownika e-mailem. 

 

>